Minun Akaassa:

Minun Akaassa:

  • varhaiskasvatus ja perusopetus on niin laadukasta, että sitä kehtaa suositella muualla asuville. Tilojen pitää olla kunnossa ja toiminnan suunnittelussa pitää huomioida tilojen kantokyky. Perusopetuksen ryhmäkoot tulee arvioida yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa, jotta lapsilla on opiskelurauha ja opettajilla työrauha. Palautetta tulee kerätä säännöllisesti sekä lapsilta että vanhemmilta. 
  • Iäkkäiden kotipalveluita kehitetään yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Iäkkäillä Akaalaisilla tulee olla mahdollisuus saada kotiin tarpeen täyttäviä palveluita. Kotisairaalapalveluita tulee kehittää osana kokonaisvaltaista perusterveydenhuoltoa. Geriatrin palvelut tulee varmistaa ja vaivaton pääsy muisti- ja diabeteshoitajan vastaanotolle tulee turvata. 
  • Perhetyön painopiste on ennaltaehkäisyssä. Perhetyö on joko ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisevään työhön, jotta raskaita palveluita ei tarvittaisi niin paljoa. Yhteistyö perhetyön, varhaiskasvatuksen ja koulujen välillä tulee varmistaa. Kaupungin hallinnon tulee olla aktiivinen toimija.
  • Virkistys ja kulttuuripalveluita kehitetään yhdessä yhdistysten kanssa. Liikunta, virkitys ja kulttuuripalvelut ovat tärkeä osa Akaalaisten arkea. Niitä kehitetään yhdessä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten virkistyspalvelut tulee jakaa tasapuolisesti kaikille kaupunginosille.
  • Investoinneissa hyödynnetään vaikuttavuusinvestointien periaatteita hyvinvoinnin ja talouden tasapainon turvaamiseksi. Uusia investointeja suunniteltaessa selvitetään lainanhoitokyky ja velanottovara. Akaalla on selkeä lainanhoitosuunnitelma.
  • Akaalla on uusi strategia, jossa kuvataan selkeästi tavoitteet mitä halutaan saavuttaa ja millä keinoilla tavoitteisiin päästään. Kaupungin hallinto sitoutuu strategiaan ja onnistumista arvioidaan säännöllisesti. Vanhentuneet strategiat poistetaan. Strategiatyö käynnistetään heti ja siitä viestitetään aktiivisesti. Tavoitteet ja vastuualueet pitää olla kirkkaat. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti.
  • Akaalla on selkeä hankintastrategia koskien julkisia hankintoja ja Akaan elinvoimaisuutta kehitetään yhdessä Akaan yrittäjien kanssa. Kaupungin hallinto käy säännöllistä ja aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa yrittäjyyden ja toiminnan edellytysten kehittämiseksi. 
  • Akaassa puhutaan selkeästi, avoimesti ja kattavasti talouden tasapainosta. Akaa on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Luottamushenkilöiden ja hallinnon tulee työskennellä yhdessä taloudellisen itsehallinon ja hyvien palveluiden turvaamiseksi.  

Kommentointi on suljettu.